Állásajánlatok
Képzés
Pályázatok
Ifjúság Garancia Rendszer GINOP 5.2.1
GINOP 5.1.1. Út a munkaerőpiacra
GINOP-6.1.1-15-2015-00001 „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése”
GINOP-5.3.10. Létszámleépítések megelőzése és kezelése
TOP-6.8.2-15-MI1-2016-00001 Miskolc Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktum Programja
Nyári diákmunka
Munkaerő-piaci információk
Hirdetmények
Közérdekű adatok
Szervezeti, személyzeti adatok
Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága (nyomtatványok)
Üvegzseb
Foglalkoztatási paktumok
Munkaerő közvetítők, kölcsönzők
Eseménynaptár
Hírlevél
Kapcsolatfelvétel
Elérhetőségek
Minőségirányítás
Nyomtatványok
MASLOW Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködés/Cezhraničná spolupráca MA-SLO-W Maďarsko-Slovensko
Pályaorientáció - Pályavalasztás

Közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága (nyomtatványok)

 

Nyomtatványok:

 

- a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. CLXXXI. törvény (Knyt.) szerinti összeférhetetlenség , illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló nyilatkozat

 

közzétételi kérelem (a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. CLXXXI. törvény (Knyt.) 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségről

 

- a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. CLXXXI. törvény (Knyt.) szerinti döntéshozók és döntés-előkészítésben közreműködők a megyeközpontban és a kirendeltségeken (melléklet a nyilatkozathoz)

 

Kitöltési segédlet, értelmező rendelkezések:

 

A támogatás igényléséből és a támogatásból kizárt TERMÉSZETES személyek:

1.     Döntés-előkészítésben közreműködő személy

Az a természetes személy, aki

a) munkaviszony jellegű jogviszonyban vagy polgári jogi jogviszony alapján részt vesz a pályázati kiírás vagy a támogatási döntés előkészítésében,

b) támogatási döntés meghozatalára irányuló eljárásban javaslattételi, véleményezési joggal rendelkezik, vagy ilyen joggal rendelkező testület tagja;

2.     Döntéshozó személy

Az a természetes személy, aki

a) feladat- és hatásköre alapján a támogatási döntés meghozatalára jogosult, vagy az erre jogosult szerv vezetője vagy testület tagja,

b) feladat- és hatásköre alapján támogatási döntésre érdemi befolyással rendelkezik, így különösen, ha a támogatási döntéshez kapcsolódóan egyetértési, vétó-, hozzájárulási, illetve jóváhagyási joggal rendelkezik, vagy ilyen joggal rendelkező szerv vezetője vagy testület tagja;

3.     Kizárt közjogi tisztségviselő

A Kormány tagja, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a miniszteri biztos, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, a megyei közgyűlés elnöke, a fővárosi közgyűlés esetében a főpolgármester, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény által meghatározott regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsága tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok Közreműködő szervezetei vezető tisztségviselői és ellenőrző szervének tagjai.

4.     Az 1-3. pontban felsoroltak (a döntés-előkészítésben közreműködő, a döntéshozó, a kizárt közjogi tisztségviselő) közeli hozzátartozói.

Közeli hozzátartozó a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér.

5.     Azon személyek, akiket a támogatási eljárásban való részvételből jogerősen kizártak, és a kizártság tényét a honlapon közzétették.

 

A támogatás igényléséből és a támogatásból kizárt jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek:

 

1.   Kizárt természetes személy tulajdonában álló gazdasági társaság

A nyílt részvénytársaságok kivételével bármilyen tulajdoni aránnyal is rendelkezik egy, a törvény hatálya alá tartozó természetes személy egy gazdasági társaságban, az a tulajdonában álló gazdasági társaságnak minősül. A nyilvánosan működő részvénytársaság (Nyrt.) esetében az 5%-os tulajdonrész már érdemi befolyást és lényeges gazdasági érdekeltséget jelenthet, ezért az az érintett tulajdonában állónak minősül.

2.    Az a társaság, egyéb szervezet, amelynek kizárt természetes személy a vezető tisztségviselője, vagy kezelő, ügyintéző, képviseleti szervének tagja, tisztségviselője

Gazdasági társaságoknál vezető tisztségviselő: a közkereseti és a betéti társaságban az üzletvezetésre jogosult tag, a korlátolt felelősségű társaságban az ügyvezető, a részvénytársaságban az igazgatóság tagja, az igazgatótanács tagja vagy a vezérigazgató, az egyesülésben az igazgató vagy az igazgatóság tagja.

Egyéb társaságoknál, szervezeteknél:

§         vezető tisztségviselő (pl. kuratóriumi, egyesület stb. elnök)

§         alapítvány kezelő szervezetének tagja, tisztségviselője (ez gyakorlatilag a kuratóriumi tagokat és a kuratórium/alapítvány titkárát jelenti),

§         egyesület, egyházi jogi személy, vagy szakszervezet ügyintéző vagy képviselő szervezetének tagja (az ügyintéző szerv nem foglalja magában a munkavállalókat - az egyesületi jog alapján alapvetően az elnökségeket, intéző bizottságokat jelenti.

3.    Egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy

a.      amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),

b.      amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson.

4.    Azon szervezetek, amelyeket a támogatási eljárásban való részvételből jogerősen kizártak, és a kizártság tényét a honlapon közzétették.

 

ÉRINTETT SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK

 

1.       A pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem minősül döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak.(Kizárólag természetes személy pályázó esetén!).

2.      Nem kizárt közjogi tisztségviselő (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)

a köztársasági elnök, az Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, az országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, a nemzetiségi szószóló, a polgármester, az alpolgármester, a főpolgármester, a főpolgármester-helyettes, a helyi önkormányzati képviselő, a helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, a központi államigazgatási szerv - a 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei

3.      Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér

4.       A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az 1-3. pontban megjelölt személy tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság pályázó esetén!).

5. A pályázóként megjelöltszervezet olyan

- gazdasági társaság, amelynek vezető tisztségviselője

- alapítvány, amelynek kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője,

- társadalmi szervezet, egyház, szakszervezet ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja

a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntést hozó szervnél

- munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy,

- nem kizárt közjogi tisztségviselő,

- vagy e személyek közeli hozzátartozója.

 

Az érintett személy köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg. Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét.

Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály 3530 Miskolc, Mindszent tér 3.
Tel.: (46) 513-200 Fax.: (46) 513-214 E-mail: borsodkh-mk@lab.hu