Állásajánlatok
Képzés
Pályázatok
Ifjúság Garancia Rendszer GINOP 5.2.1
GINOP 5.1.1. Út a munkaerőpiacra
GINOP-6.1.1-15-2015-00001 „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése”
GINOP-5.3.10. Létszámleépítések megelőzése és kezelése
TOP-6.8.2-15-MI1-2016-00001 Miskolc Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktum Programja
Nyári diákmunka
Munkaerő-piaci információk
Hirdetmények
Közérdekű adatok
Eseménynaptár
Hírlevél
Kapcsolatfelvétel
Elérhetőségek
Minőségirányítás
Nyomtatványok
MASLOW Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködés/Cezhraničná spolupráca MA-SLO-W Maďarsko-Slovensko
A projekt bemutatása / Predstavenie projektu
Nyilvántartott álláskeresők száma, összetétele/Počet registrovaných uchádzačov o zamestnanie a ich zloženie
Állásajánlatok statisztikája / Ponuka pracovných príležitosti
A munkaügyi szervezet bemutatása / Predstavenie štruktúry úradov práce
Rendezvények, események/Podujatia, udalosti
A térségben működő paktumok Fungujúce pakty na danom území
Egyéb/Iné
Pályaorientáció - Pályavalasztás
A szerv alaptevékenysége, feladat és hatásköreNyomtatás

Az Észak-magyarországi regionális Munkaügyi Központ és kirendeltségeinek feladat- és hatásköre

(kivonat az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról szóló

291/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletből)

 

 

Regionális munkaügyi központ

 

6. § (1) A regionális munkaügyi központ (a továbbiakban: munkaügyi központ) jogi személy, önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv.

(2) A munkaügyi központ

a) központi szervezetből, valamint

b) kirendeltségekből

áll.

(3) A munkaügyi központ élén főigazgató áll, aki felett a munkáltatói jogokat a szociális és munkaügyi miniszter gyakorolja. A főigazgató illetménye a köztisztviselői illetményalap huszonkétszeresét, a főigazgató-helyettes illetménye az illetményalap tizenhétszeresét nem haladhatja meg.

7. § (1) A munkaügyi központ központi szervezete

a) irányítja és ellenőrzi a munkaügyi központ kirendeltségeinek tevékenységét, ennek keretében

1. a miniszter, a Hivatal és a munkaügyi tanácsok ajánlásainak megfelelően módszertani útmutatók, szakmai ajánlások készítésével segíti a hatósági és szolgáltató tevékenységet;

2. közreműködik a munkatársak szakmai képzésében;

3. biztosítja a kirendeltségek szakmai tevékenységének ellátásához szükséges feltételeket;

b) a megváltozott munkaképességű álláskeresők foglalkozási rehabilitációjával kapcsolatos feladatai körében

1. biztosítja a foglalkozási rehabilitációhoz szükséges, valamint a hátrányos helyzetű álláskeresők foglalkoztathatóságát elősegítő szolgáltatásokat;

2. együttműködik a munkaképesség, illetve a munkaalkalmasság értékelésében részt vevő, illetve a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása elősegítésében közreműködő szervekkel;

3. dönt az MpA rehabilitációs alaprésze decentralizált keretének felhasználásáról, segíti a keret tervezését és a felhasználás ellenőrzését;

c) ellátja a Munkaerőpiaci Alap pénzeszközeinek a régióban történő működtetésével kapcsolatos régió szintű feladatokat,

d) dönt a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprészének a régióban felhasználható decentralizált kerete felhasználásról,

e) ellátja az MpA foglalkoztatási alaprésze központi pénzügyi keretéből finanszírozott munkahelyteremtés támogatásával kapcsolatos feladatokat,

f) működteti az álláskeresők támogatási rendszerét, valamint a vállalkozói járadékot, és gondoskodik a támogatási és szolgáltatási rendszer működtetéséről,

g) a munkaügyi központ feladatainak ellátása érdekében együttműködik a helyi önkormányzatokkal, valamint az országos és helyi kisebbségi önkormányzatokkal, továbbá más hatóságokkal és egyéb szervezetekkel, ennek keretében

1. irányítja és koordinálja a kirendeltségeknek a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényből adódó feladatainak végrehajtását;

2. adatszolgáltatási feladatokat teljesít a nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv, az egészségbiztosítási igazgatási szerv és az állami adóhatóság területi szervei és más szervezetek felé;

h) ellátja a munkaügyi tanács titkársági feladatait,

i) illetékességi területén ellátja a védintézkedés kezdeményezésének megalapozásához szükséges információgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos feladatokat,

j) elkészíti a munkaügyi központ belső szabályzatait,

k) a hatáskörébe tartozó ügyekben ellátja a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat, valamint

l) ellátja a felnőttképzési intézmények ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat.

(2) A munkaügyi központ központi szervezete át nem ruházható hatáskörben, a munkaügyi központnak a külön jogszabályban meghatározott illetékességi területén első fokú hatósági jogkört gyakorol

a) a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésével,

b) a rendbírsággal,

c) a munkaügyi központ hatáskörébe utalt nyilvántartásba vétellel, továbbá

d) a foglalkoztatást elősegítő támogatások közül

1. a munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtók részére támogatás megállapításával;

2. a munkaerő-piaci program kidolgozásának, megvalósításának támogatásával;

3. a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő beruházáshoz, felújításhoz nyújtott támogatással, valamint

a) a bérgarancia támogatással, valamint

b) a felnőttképzési intézmények nyilvántartásba vételével

kapcsolatos ügyekben.

8. § (1) A kirendeltség

a) a külön jogszabályban meghatározott illetékességi területén ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat, valamint az álláskeresési járadék, álláskeresési segély, a vállalkozói járadék megállapításával, megszüntetésével és visszakövetelésével kapcsolatos, továbbá azokkal a foglalkoztatást elősegítő támogatásokkal kapcsolatos feladatokat, amelyek ellátása nem tartozik a munkaügyi központ központi szervezetének hatáskörébe,

b) ellátja a hatáskörébe tartozó ügyekben a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat,

c) ellátja az alkalmi munkavállalói könyv kiállításával, az azzal kapcsolatos igazolások kiadásával összefüggő feladatokat,

d) szolgáltatásokat szervez és bonyolít,

e) nyilvántartja a csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentéseket,

f) munkaközvetítést végez,

g) fogadja a munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket,

h) információt nyújt, tanácsadást végez,

i) az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez,

j) közreműködik a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítésében,

k) ellátja az Európai Foglalkoztatási Szolgálattal (EURES) kapcsolatos tájékoztatási feladatokat,

l)

m) munkaerő-piaci programokat kezdeményez, szervezi azok végrehajtását, ellátja a központi programokkal, a, pályázatok kezelésével, az azokkal kapcsolatos tájékoztatással, véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat,

n) kapcsolatot tart a megye, a kistérség gazdasági életében részt vevő munkaadókkal, a megye, a kistérség helyi önkormányzataival, a megyében, a kistérségben működő más szervezetekkel, közreműködik a gazdasági szerkezet átalakítását, a foglalkoztatási helyzet javítását célzó programokban, valamint

o) ellátja a komplex rehabilitációval összefüggő, külön jogszabályban meghatározott feladatokat.

9. § A kirendeltség által hozott határozat elleni fellebbezést - kivéve, ha kormányrendelet eltérően rendelkezik - a munkaügyi központ bírálja el.

10. § (1) A szolgáltatási feladatokat a munkaügyi központ külön jogszabályban meghatározott kirendeltsége „kirendeltség és szolgáltató központként” látja el. A kirendeltség és szolgáltató központ a szolgáltatási feladatok ellátásának keretében

a) működteti a szolgáltatások kiépített intézményrendszerét, valamint ellátja azokat a munkaerőpiaci szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat, amelyeket nem a kirendeltség lát el,

b) rehabilitációs munkacsoportot működtet, részt vesz a megváltozott munkaképességgel, fogyatékossággal, illetve szociális rászorultsággal összefüggésben külön jogszabályban meghatározott szakértői bizottságban,

c) közreműködik a megváltozott munkaképességű személyek részére foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások nyújtásában.

(2) A kirendeltség és szolgáltató központ élén igazgató áll.

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály 3530 Miskolc, Mindszent tér 3.
Tel.: (46) 513-200 Fax.: (46) 513-214 E-mail: borsodkh-mk@lab.hu